نصب OCDF

نصب OCDF به عنوان رابط بین سوئیچ های دارای پورت فیبر نوری و کابل فیبر نوری استفاده می شود. آداپتور های فیببر نوری، کابل فیبر نوری، و پیکتل های فیبر نوری در موقعیت های تعیین شده شان داخلOCDF فیبر نوری قرار می گیرند و نقش مهمی در دسترسی های بعدی به کابل فیبر نوری و توسعه های بعدی دارد. نوعOCDF بسته به موقعیت و مشخصات رک و دسترسی به سوئیچ فیبر نوری تفاوت می کند و اینکه از چه نوع OCDF ای استفاده شود اهمیت دارد. OCDF دارای انواع RACK MOUNT, WALL MOUNT و ایستاده می باشد که هر کدام از این سه نوع دارای انواع مختلف می باشد که طراح بسته به موقعیت قرار گیری کابل و سوئچ فیبر نوری و پچ کرد نوع OCDF را تعیین می کند.